Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest
Božkovské náměstí 19
326 00 Plzeň
IČ 22752790

I.
Název
Profesní sdružení - Sanitace nápojových cest, spolek
(dále též „ spolek“ nebo „ PS Sanitace“)

II.
Sídlo a působnost spolku

1. Sídlem spolku je Božkovské náměstí 19/17, 32600 Plzeň
2. Působnost spolku je území České republiky

III.
Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

1. Spolek byl původně zřízen v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, byly stanovy přizpůsobeny tomuto zákoníku a jeho ustanovením o korporacích a o spolcích.
2. Spolek je právnickou osobou, která nabyla právní subjektivity dnem registrace ministerstva vnitra.
3. Statutárním orgánem spolku je předseda, kterého do funkce jmenuje a odvolává Správní rada spolku.

IV.
Účel a cíle činnosti spolku

1. Spolek se zaměřuje na zvyšování kvality služeb v oblasti sanitace nápojových cest Cílem, účelem a smyslem spolku je prosazovat a dbát o vysokou kvalitu služeb svých členů, chránit a prosazovat jejich oprávněné zájmy při výkonu jejich činnosti
2. zejména:
- zajišťovat a rozvíjet odbornost svých členů a zájemců směřující k dobré praxi ve výše uvedené oblasti
- podporovat šíření povědomí o potřebnosti sanitací nápojových cest do dalších oblastí práce s lidmi a tím přispívat k rozvoji a zkvalitnění práce v daných oblastech
- usilovat o zvýšení etického vědomí v oblasti sanitační činnosti.
- svou činností usilovat o zvýšení kvality čepovaných nápojů v České republice
- usilovat o spolupráci se všemi pivovary v ČR v rámci Českého svazu pivovarů a sladoven s cílem sjednocení a závaznosti sanitací nápojových cest a tím zvýšení kvality čepovaného nápoje
3. Za tímto účelem bude spolek zajišťovat zejména:
- organizování tréninkových programů a dalších aktivit pro členy a zájemce, směřujících k cílům uvedeným v odst. 1,
- pravidelné každoroční udělování autorizací členů osvědčující odbornou způsobilost vykonávat sanitační činnosti
- provádět profesní zkoušky kandidátů a členů spolku
- vydávání průkazů sanitačního technika, a to po složení profesní zkoušky a splnění podmínek autorizace.
- odbornou a organizační spolupráci a pomoc při vypracování, šíření, zdokonalování a naplňování standardů kvality sanitace a profesionální etiky,
- shromažďování, zpracování a šíření metodických materiálů a odborné literatury potřebné k rozvoji kvality a etické orientace v oblasti sanitace
- hodnocení procesu a výsledků výše uvedených činností
- pořádání seminářů, symposií, konzultací a obdobných akcí,
- zpracování evaluace, analýz, výzkumů a studií
- kontakty s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice i v zahraničí.

V.
Členství ve spolku

1. Členství ve spolku může mít 4 formy:
- řádný člen
- kandidát
- čestný člen
- odborný člen
2. Členství je nepřevoditelné. Přechod členství je vyloučen.
3. Řádným členem spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické osoby, které vlastním jménem a na svůj účet provádějí sanitaci (dále jen člen-FO) a které úspěšně složily předepsanou profesní zkoušku PS Sanitace a byla jim udělena pro konkrétní rok autorizace. Řádným členem mohou být též fyzické a právnické osoby působící v oblasti sanitací nápojových cest, které k provádění sanitace používají své zaměstnance (dále jen zaměstnavatelé); tyto osoby musí nejpozději k okamžiku vzniku členství sdělit jména všech zaměstnanců, kteří v rámci jejich činnosti sanitaci fakticky provádějí. Člen-zaměstnavatel je členem spolku po dobu, po kterou splňuje podmínky pro členství alespoň jeden jeho zaměstnanec.
4. Kandidátem spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické a právnické osoby, které jsou sami nebo jejich zaměstnanci frekventanty výcviku, tréninkových programů PS Sanitace a kteří nemají dosud složenu profesní zkoušku a udělenu autorizaci.
5. Čestným členem spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické osoby, zejména z řad výrobců piva či provozovatelů restauračních zařízení, hotelů či jiných zařízení nabízejících čepované nápoje, výrobci výčepních technologií, výrobci sanitačních prostředků a prostředků pro výčepy. Čestné členství může správní rada udělit na základě návrhu členů spolku.
6. Odborným členem spolku se mohou stát české i zahraniční fyzické i právnické osoby působící v oblasti sanitací nápojových cest, které se jiným způsobem podílejí na činnosti spolku a prokáží odbornou způsobilost k této činnosti.

VI.
Povinnosti členů spolku:

Členové jsou povinni:
1. Jednat ve shodě s cíli spolku, dodržovat jeho stanovy a etický kodex.
2. Platit členské příspěvky a poplatky ve výši dle rozhodnutí valné hromady. Tuto povinnost nemají kandidáti a čestní členové.
3. Dodržovat etický kodex spolku, se kterým jsou při vstupu do spolku seznámeni a který při vstupu jsou povinni podepsat.
4. Vždy při vstupu a po podmínečném vyloučení dle článku XX složit úspěšně profesní zkoušku složenou z teoretické a praktické části v souladu s platným a účinným zkušebním řádem.. Členové jsou povinni skládat teoretickou část profesní zkoušky opakovaně po uplynutí 3 let. Tuto povinnost mají všichni členové- FO. Tuto povinnost musí splnit člen-zaměstnavatel tím, že tuto povinnost splní všichni jeho zaměstnanci, kteří jeho jménem provádějí sanitaci. V případě, že člen-FO tuto povinnost nesplní, končí jeho řádné členství ve spolku a je povinen vrátit spolku průkaz sanitačního technika do 20 dnů ode dne uplynutí lhůty pro složení profesní zkoušky. Za nesplnění povinnosti vrátit průkaz sanitačního technika je člen-FO povinen uhradit spolku pokutu ve výši 2.000 Kč. V případě, že podmínku složení profesních zkoušek nesplní zaměstnanec, je člen-zaměstnavatel povinen vrátit spolku průkaz tohoto sanitačního technika do 20 dnů ode dne uplynutí lhůty pro složení profesní zkoušky tohoto zaměstnance. Za nesplnění povinnosti vrátit v dané lhůtě průkaz sanitačního technika je člen zaměstnavatel povinen uhradit spolku pokutu ve výši 1.000 Kč za každého zaměstnance, u kterého tuto povinnost nesplní. Pokutu uděluje správní rada. Pokuta je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o udělení pokuty.
5. Členové jsou povinni vrátit spolku průkaz (razítko) sanitačního technika do 21.1. následujícího kalendářního roku v případě, že člen-FO nebo jeho zaměstnanec (v případě člena- zaměstnavatele) nesplnil do 31.12. předcházejícího kalendářního roku podmínky pro udělení autorizace. Za nesplnění povinnosti vrátit průkaz sanitačního technika je člen-FO povinen uhradit spolku pokutu ve výši 2.000 Kč a člen-zaměstnavatel pokutu ve výši 1.000 Kč za každého zaměstnance, u kterého tuto povinnost nesplní.

VII.
Práva členů spolku

Práva řádných členů:
1. Účastnit se valné hromady spolku a hlasovat na ní.
2. Volit a odvolávat orgány spolku a být volen do orgánů spolku.
3. Být informován o činnosti spolku a jeho orgánů a nahlížet do písemných dokladů o jeho/jejich činnosti.
4. Podílet se na tvorbě strategií, plánů a koncepcí spolku.
5. Spolek vydává autorizace v případě členů-FO na jméno člena, v případě člena-zaměstnavatele na jméno zaměstnavatele a příslušného zaměstnance.
V případě, že člen-FO se stane zaměstnancem člena-zaměstnavatele, je jemu udělená autorizace platná do konce období, pro které byla udělena, i pro člena-zaměstnavatele a spolek vydá tomuto zaměstnavateli novou autorizaci pro daného zaměstnance. V případě, že se jedná o 1. zaměstnance s autorizací, stává se jeho zaměstnavatel řádným členem spolku. Za příslušný kalendářní rok není člen-zaměstnavatel povinen hradit za daného zaměstnance spolku příspěvky.
V případě, že dojde k ukončení pracovního poměru zaměstnance, kterému byla udělena autorizace pro člena-zaměstnavatele, a tento zaměstnanec bude vykonávat dále sanitaci svým jménem a na svůj účet, je jemu udělená autorizace platná do konce období, pro které byla udělena, a spolek vydá takovému zaměstnanci novou autorizaci. Zaměstnanec se stává vydáním autorizace na jeho jméno členem spolku, který není za příslušný kalendářní rok povinen hradit příspěvky.
Pokud bude chtít vykonávat dále sanitaci svým jménem a na svůj účet na provozovnách člena- zaměstnavatele je pro vydání autorizace na jeho jméno nutný písemný souhlas člena zaměstnavatele.

Práva kandidátů:

1. Účastnit se valné hromady spolku bez práva hlasovat na ní.
2. Být informován o činnosti spolku a jeho orgánů a nahlížet do písemných dokladů o jeho/jejich činnosti.
3. Podílet se na tvorbě strategií, plánů a koncepcí spolku.

Práva čestných členů:

1. Účastnit se valné hromady a jednání správní rady spolku bez hlasovacího práva.
2. Být informován o činnosti spolku a jeho orgánů a nahlížet do písemných dokladů o jeho/jejich činnosti.
3. Podílet se na tvorbě strategií, plánů a koncepcí spolku.

Práva odborných členů:

5. Účastnit se valné hromady spolku a hlasovat na ní.
6. Volit a odvolávat orgány spolku a být volen do orgánů spolku.
7. Být informován o činnosti spolku a jeho orgánů a nahlížet do písemných dokladů o jeho/jejich činnosti.
8. Podílet se na tvorbě strategií, plánů a koncepcí spolku.

VIII.
Zánik členství:

1. Člen může kdykoliv ukončit své členství, a to písemným oznámením zaslaným správní radě spolku. Členství v takovém případě končí dnem, kdy bylo oznámení o ukončení členství doručeno správní radě spolku.
2. Členství končí rovněž v případě, že člen a v případě člena-zaměstnavatele všichni jeho zaměstnanci provádějící sanitaci, nesplní do 31.12. příslušného kalendářního roku podmínky pro udělení autorizace. Členství končí dnem 31.12.
3. V případě člena FO členství končí dále v případě, že uplyne více než 3 roky od složení poslední teoretické profesní zkoušky. V případě člena zaměstnavatele končí členství takového člena ve sdružení v případě, že tato lhůta uplyne všem zaměstnancům provádějícím sanitaci. Členství v tomto případě končí dnem, kterým uplynula 3-letá lhůta od poslední profesní zkoušky členovi-FO nebo poslednímu zaměstnanci člena-zaměstnavatele.
4. Správní rada může rozhodnout o ukončení členství člena v případě, že tento nesplňuje základní podmínku členství podle čl. V stanov nebo pro závažné porušení stanov nebo etického kodexu. Členství v takovém případě končí dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí správní rady příslušnému členovi, nebude-li toto rozhodnutí zrušeno či změněno. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o ukončení jeho členství přezkoumala revizní komise.
5. Správní rada rozhodne o ukončení členství člena v případě, že tento neuhradí členský příspěvek do 31.8. příslušného kalendářního roku. V takovém případě končí členství člena dnem 31.8. příslušného roku.
6. Členství zaniká úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby.
7. . V případě ukončení členství se nevrací uhrazené členské příspěvky.

IX.
Orgány spolku jsou

- Valná hromada
- Předseda (statutární orgán)
- Správní rada
- Revizní komise
- Etická komise

X.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, která je tvořena všemi členy spolku. O jednání valné hromady jsou všichni členové písemně informováni nejméně 15 dní před termínem zasedání.

2. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jedenkrát ročně. Správní rada je povinna svolat valnou hromadu také v případě, kdy o toto požádá nejméně jedna třetina řádných členů spolku, a to do dvou měsíců od obdržení žádosti.

3. Správní rada informuje o jednání valné hromady písemně tak, že zašle pozvánku na jednání valné hromady na adresy všech členů spolku vedené v evidenci spolku, a to osobně, prostřednictvím webových stránek, e-mailu, případně provozovatele poštovních služeb. Jako doklad o potvrzení doručení e-mailu slouží potvrzení o doručení e-mailové zprávy na známou adresu člena spolku.

4. Valná hromada je usnášeníschopná při dvoutřetinové účasti všech členů s hlasovacím právem. Nedostaví- li se k jednání valné hromady potřebný počet členů s hlasovacím právem, může valná hromada jednat po třiceti minutách jako usnášeníschopná a smí hlasovat pouze o bodech, které jsou uvedeny v rozeslané pozvánce.

5. Při rozhodování valné hromady platí, že každý člen-FO má jeden hlas a že každý člen-zaměstnavatel má tolik hlasů, kolik jeho zaměstnanců má složenou profesní zkoušku a platnou autorizaci. Pokud je řádný člen spolku v prodlení s plněním svých členských povinností, zejména s úhradou členských příspěvků, k jeho hlasu se na valné hromadě nepřihlíží. Pro přijetí rozhodnutí je nutný nadpoloviční souhlas všech přítomných řádných členů spolku, v případě změn stanov či rozhodnutí o zrušení spolku, fúzi spolku či jeho rozdělení je nutný dvoutřetinový souhlas všech přítomných řádných členů spolku.

6. V mimořádných případech může o věcech, svěřených do pravomoci valné hromady s výjimkou rozhodnutí o zrušení spolku proběhnout písemné hlasování. V takovém případě správní rada rozešle všem řádným členům návrh rozhodnutí a podklady potřebné pro rozhodnutí. Členové se k písemně předloženému návrhu rozhodnutí mají možnost písemně vyjádřit nejpozději do 15 pracovních dnů. Na tuto skutečnost musí být členové správní radou v zaslaných materiálech upozorněni. Po uplynutí této lhůty správní rada sečte hlasy, které od členů obdržela, a to dle pravidla uvedeného v čl. X, bodě 5. Pro přijetí rozhodnutí je nutný nadpoloviční souhlas členů, kteří se hlasování zúčastnili, v případě změn stanov a v případě rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení spolku je nutný dvoutřetinový souhlas členů, kteří se hlasování zúčastnili. Písemná forma je dodržena i v případě, že budou návrhy a hlasování členů zasílány prostřednictvím e-mailu.

7. Valná hromada :
- schvaluje stanovy, jejich změny a doplnění
- schvaluje Kritéria pro výcvik PS Sanitace
- schvaluje svůj jednací řád
- schvaluje etický kodex spolku
- volí a odvolává členy správní rady, revizní komise a etické komise
- rozhoduje o výši členských příspěvků
- schvaluje strategie, plán a koncepce spolku
- přijímá a schvaluje zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti spolku
- schvaluje kritéria profesní zkoušky jak teoretické, tak praktické
- hodnotí činnost dalších orgánů spolku a jejich členů,
- rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

8. Před vstupem na valnou hromadu se každý:

a) člen – fyzická osoba se musí prokázat svým platným průkazem totožnosti
- právnická osoba se musí prokázat dokladem o oprávněnosti jednat jménem právnické
Osoby (např. výpis OR) a průkazem totožnosti jednajícího
b) zmocněnec nepřítomného člena – se musí prokázat platným průkazem totožnosti a plnou
mocí

XI.
Správní rada

1. Správní rada řídí činnost spolku mezi jednotlivými valnými hromadami. Správní rada svolává valnou hromadu.
2. Je povinna plnit rozhodnutí valné hromady a je oprávněna rozhodovat o všech věcech, o kterých nerozhoduje valná hromada.
3. Správní rada je volena na tříleté období.
4. Správní rada je složena z 16 členů. Členem správní rady je vždy 1 zástupce každé ze 14 oblastí a dále předseda a správce. Při volbě správní rady je voleno 14 členů správní rady tak, že je volen vždy jeden z navržených kandidátů z řad členů z každé oblasti; předseda je volen jako jeden z kandidátů z řad členů navržených na předsedu a správce je volen jako jeden z kandidátů z řad členů navržených na správce a nese pouze poradní hlas.
5. V případě, že člen správní rady zemře, zanikne, ukončí své členství ve sdružení, bude odvolán z funkce člena správní rady, nebo odstoupí z funkce člena správní rady, pak do doby konání další valné hromady jmenuje člena správní rady z řad členů dané oblasti, za kterou byl původní člen správní rady zvolen, správní rada po dohodě se členy dané oblasti. Dohoda je možná i písemně, prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je rovněž možné využít písemného hlasování dle čl. X bodu 6. V případě, že dojde k úmrtí, ukončení členství, odstoupení nebo odvolání předsedy sdružení nebo správce sdružení, jmenuje předsedu nebo správce správní rada ze svého středu. Funkční období nově jmenovaného nebo nově zvoleného člena správní rady, předsedy nebo správce končí uplynutím funkčního období původního člena správní rady, předsedy nebo správce.
6. Členové správní rady volí ze svého středu 2 místopředsedy. Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti a vykonávají v tomto případě jeho pravomoci. Správce vede pokladnu spolku, zajišťuje správu a evidenci majetku a podává valné hromadě zprávu o hospodaření.
7. Jednání správní rady svolává a řídí předseda.
8. Správní rada je povinna spravovat spolek řádně a zodpovídá za hospodaření spolku.
9. Správní rada je oprávněna zřizovat odborné týmy a komise, vymezovat jejich úkoly, dohlížet na jejich činnost.
10. Správní rada může jmenovat a odvolávat výkonného ředitele, na něhož deleguje potřebné pravomoci.
11. Správní rada navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků, změnu či doplnění stanov, zrušení či fúzi nebo rozdělení profesního sdružení. Správní rada je oprávněna ukončit členství členům dle článku VIII, bod 4,5 a činit další potřebné úkony k zajištění činnosti spolku.
12. V případě podjatosti člena etické komise jmenuje správní rada dalšího člena ad hoc.
13. Správní rada se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za tři měsíce.
14. Správní rada rozhoduje o přijetí nových členů a kandidátů. Správní rada posuzuje splnění platných kritérií požadovaných k absolvování zkoušky.
15. Usnesení správní rady je platné po schválení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů správní rady.

XII.
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem sdružení, svolává a řídí jednání správní rady a v době mezi jednáními správní rady rozhoduje o běžných otázkách činnosti a řízení spolku, zastupuje spolek navenek.

XIII.
Revizní komise

1. Revizní komise kontroluje hospodaření spolku a předkládá o tom zprávu valné hromadě nejméně 1x ročně.
2. Revizní komise řeší etické otázky spojené s výkonem a smyslem práce sanitačního technika. Revizní komise navrhuje správní radě ukončení členství člena, který závažným způsobem porušil etický kodex nebo stanovy PS
3. Revizní komise je minimálně 3 členná, maximálně pětičlenná. Revizní komisi volí valná hromada. V případě, že dojde k zániku členství člena revizní komise ve spolku, k jeho odvolání z funkce člena revizní komise nebo k jeho odstoupení z funkce člena revizní komise, stává se do doby konání valné hromady členem revizní komise člen spolku jmenovaný správní radou. Revizní komise je volená na tříleté období.
4. Členové revizní komise nesmí být členem správní rady nebo likvidátorem.
5. Členové revizní komise se zúčastňují zasedání správní rady.
6. Revizní komise dohlíží na to, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li revizní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a správní radu.

XIV.
Přijetí, změny a doplňky stanov

Tyto stanovy lze měnit či doplňovat usnesením valné hromady, pro které hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů, nebo prostřednictvím písemného hlasování dle čl. X, bodu 6 stanov. Návrh změny stanov musí být členu profesního sdružení oznámen nejméně 15 dní předem.

XV.
Zásady hospodaření

1. Profesní sdružení získává prostředky:
- z příspěvků svých členů
- ze státní podpory anebo podpory obce, z nadací
- z darů, sponzorských a jiných příspěvků, odkazů, dědictví, podpor finančních i naturálních poskytnutých jinými subjekty
- z úroků a z jiných výnosů z majetku profesního sdružení
- z grantů a dotací
- z pokut vybraných od členů
- z jiných zdrojů
2. Hospodaření profesního sdružení se řídí platnými právními předpisy.

XVI.
Zrušení, přeměny a zánik spolku

1. Spolek se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byl ustanoven a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení rozhoduje valná hromada. O těchto rozhodnutích rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů.
2. Na zrušení, přeměnu a zánik spolku se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

XVII.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů.
2. Záznamy do seznamu, a to zápisy i výmazy, provádí jednotliví členové správní rady.
3. Seznam členů bude zpřístupněn na www stránkách spolku. Součástí zveřejněných údajů bude jméno, příjmení, název člena, jeho telefon, město, kde má sídlo či bydliště a okresy ve kterých působí dle údajů dodaných členem. Seznam může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. Každý člen, kandidát a čestný člen dávají při vzniku svého členství svým vstupem do spolku souhlas s uveřejněním informací ve shora uvedeném rozsahu v seznamu členů, který bude zpřístupněn. Tento souhlas může každý člen, kandidát a čestný člen písemně odvolat, a to písemně doručením správní radě spolku.
4. Člen dnem přijetí do spolku souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

XVIII.
Podpora rodinám zemřelých členů

V případě, že dojde k úmrtí řádného člena fyzické osoby, je správní rada oprávněna rozhodnout, které osobě z okruhu osob blízkých zemřelému bude uhrazena podpora ve výši celkově 5.000 Kč.

XIX.
Porušení pravidel

1. V případě, že dojde ke stížnosti na jednání a chování řádného člena fyzické osoby nebo zaměstnance člena spolku, kterého se dopustil v souvislosti s profesní činností sanitace-čištění chladičů, může správní rada po prošetření věci, v případě, že došlo k porušení stavovských, profesních a etických pravidel, rozhodnout o podmíněném vyloučení člena se zkušební dobou až 3 měsíce a o uložení pokuty až do 1.000 Kč. Dojde-li ke stížnosti v průběhu 12 měsíců opakovaně, je správní rada oprávněna v případě 3. stížnosti rozhodnout o ukončení členství člena, který porušil stavovská, profesní a etická pravidla. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o ukončení jeho členství přezkoumala revizní komise.
2. V případě, že dojde ke stížnosti na jednání a chování řádného člena fyzické osoby nebo zaměstnance člena spolku, kterého se dopustil v souvislosti s profesní činností sanitace, může správní rada po prošetření věci, v případě, že došlo k porušení stavovských, profesních a etických pravidel, rozhodnout o okamžitém vyloučení člena . Prošetření proběhne tak, že vedoucí oblasti navštíví další alespoň dva provozy na kterých sanituje člen, pokud najde nedostatky v sanitaci, může navrhnout okamžité vyloučení člena spolku a správní rada může rozhodnout o ukončení členství člena, který porušil stavovská, profesní a etická pravidla. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o ukončení jeho členství přezkoumala revizní komise.

XX.
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Toto je úplné a platné znění stanov v souladu se změnami přijatými na valné hromadě dne 13.4.2019

NEWSLETTER

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

RYCHLÝ KONTAKT

+420 724 252 055
info@sanitacegastro.cz